Bible Text: Exodus 33:1-3, Exodus 33:15-17 | Preacher: Jeff Mann

Watch this sermon on YouTube!