Bible Text: Ephesians 5:18, Romans 8:5; Ephesians 4:29-30 | Preacher: Jeff Mann